Infolinka +421 907 260 321

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1. Preambula V týchto prepravných podmienkach: "Prepravca" znamená spoločnosť Domir s.r.o., so sídlom Malá Domaša 25, 094 02, Slovensko a všetky spoločnosti podieľajúce sa na procese prepravy, ich zamestnancov, zástupcov a taktiež všetkých zmluvných partnerov Domir s.r.o., ktorí sa riadia týmito prepravnými podmienkami. Názov VAN-2-3 je obchodné značka spoločnosti Domir s.r.o. "Odosielateľ" a “zákazník” znamená osoba alebo spoločnosť objednávajúca si prepravu zásielky a je oprávnená odovzdať zásielku prepravcovi. "Príjemca" znamená osoba alebo spoločnosť, ktorá je oprávnená prevziať zásielku od prepravcu. "Zásielka" znamená balík, list, dokument alebo náklad určený na prepravu od odosielateľa k príjemcovi. "Prepravný list" znamená dokument obsahujúci údaje o odosielateľovi a príjemcovi, popis zásielky, hmotnosť zásielky a výšku prepravného. "Prepravné" znamená peňažnú sumu, určenú na úhradu prepravy zásielky medzi odosielateľom a príjemcom a ktorej výška bola dohodnutá medzi prepravcom a odosielateľom. “Naša stránka” znamená webová stranka “www.van23.com

2. Prijatie a storno objednávky Prepravca prijíma objednávku výlučne len cez webovú stránku www.van23.com, pokiaľ sa vopred nedohodol so zákazníkom na inom spôsobe prijatia objednávky. Objednávka je prijatá v okamihu, keď dosiahne prepravcu. Na webovej stránke prepravcu (www.van23.com) je objednávkový formulár, kde políčka označené hviezdičkou sú povinné a tieto musia byť riadne vyplnené, inak objednávka nebude doručená prepravcovi. Predpokladom pre úspešné vyplnenie objednávky je registrácia uživateľa na naších stránkachwww.van23.com. Po prijatí objednávky má prepravca právo túto objednávku odmietnuť a to i bez udania dôvodu. Odosielateľ musí byť v takom prípade náležite vyrozumený emailom alebo telefonicky. Vyplnením objednávkového formulára na stránke www.van23.com zákazník zároveň potvrdzuje, že súhlasí s týmito prepravnými podmienkami a vstupuje do zmluvného vzťahu s prepravcom. Zmluvný vzťah začína plynúť potvrdením prijatia objednávky prepravcom. Zákazník môže odstúpiť od prepravy, ak túto skutočnosť oznámi prepravcovi najneskôr 14dní pred začatím prepravy a to výlučne emailom na adresu [email protected] V tomto prípade prepravca neúčtuje zákazníkovi žiadny storno poplatok za zrušenie objednávky. Ak zákazník zruší objednávku (prepravu) a oznámi túto skutočnosť prepravcovi v dobe kratšej ako 14dní, ale viac ako 8 dní, prepravca má právo účtovať zákazníkovi zmluvnú pokutu a to vo výške 30% z ceny prepravného, podľa hmotnosti a objemu zásielok, ktoré boli uvedené v objednávke. Ak zákazník zruší objednávku (prepravu) a túto skutočnosť oznámi prepravcovi v dobe kratšej ako 7dní pred uskutočnením prepravy, má prepravca právo vyúčtovať prepravné náklady v plnej výške, podľa počtu, hmotnosti a objemu zásielok uvedených v objednávke. 
Zákazníci registrovaný na našej stránke môžu zrušiť objednávku bezplatne viac ako 7dní pred plánovaným uskutočnením prepravy, avšak za zrušenie objednávky menej ako 7dní pred termínom prepravy im môže byť účtovaný storno poplatok v plnej výške podľa počtu, hmotnosti a objemu zásielok uvedených v objednávke. Ak nastane takáto situácia zrušenia objednávky, bude zákazníkovy vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 7 dní od jej vystavenia. 

3. Prevzatie a doručenie zásielky Prepravca prevezme zásielku od odosielateľa zväčša na adrese uvedenej v objednávke, alebo na vopred dohodnutom inom mieste ak to prepravca odsúhlasí. Prepravca má právo odmietnúť prevzatie zásielky od odosielateľa, pokiaľ prepravca zistí, že zásielka nespĺňa náležitosti uvedené v týchto prepravných podmienkach. Každá zásielka musí byť náležite zabalená a to tak, aby sa pri preprave minimalizovalo možné poškodenie zásielky. Zásielka musí byť zabalená v pevnom obale a viditeľne označená menom a adresou príjemcu. 
Zásielka, ktorá si vyžaduje starostlivé zaobchádzanie musí byť riadnym spôsobom označená pomocou zaužívaných symbolov a znakov. 
Prepravca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú odosielateľovi nesprávnym alebo nedostatočným zabalením zásielky, prípadne nedostatočným označením zásielky. 
Prepravca doručí zásielku na adresu príjemcu uvedenú v objednávke, prípadne na miesto, na ktorom sa nachádza osoba oprávnená zásielku prevziať, len ak to prepravca vopred odsúhlasí. 
Zásielka sa považuje za doručenú v okamihu, keď príjemca svojim podpisom na prepravný list potvrdzuje prevzatie zásielky. Príjemca svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá bez poškodenia a obsah zásielky súhlasí s deklarovaným obsahom na prepravnom liste. V prípade, že príjemca nie je pri prevzatí zásielky zastihnuteľný a nie je možné sa s ním skontaktovať iným spôsobom, je o tejto skutočnosti vyrozumený odosielateľ, s ktorým sa dohodnú ďalšie kroky. 
V prípade, že nie je možné sa skontaktovať ani s odosielateľom, bude zásielka uskladnená v našom sklade, odkiaľ bude pri najbližšej príležitosti opäť doručená príjemcovi alebo odosielateľovi. Príjemcovi alebo odosielateľovi sa v takom prípade bude účtovať poplatok za uskladnenie zásielky v našom sklade vo výške 3,00EUR za každý zabratý aj začatý m2 skladovacej plochy za každý započatý deň a poplatok za opätovné doručenie zásielky.

Po neúspešnom pokuse o vyzdvihnutie alebo doručenie zásielky (v prípade, že odosielateľ alebo príjemca nie je zastihnuteľný) môže byť odosielateľ alebo príjemca vyzvaný na úhradu nákladov spojených s vyzdvihnutím alebo doručením zásielky.


4. Preprava zásielky, zodpovednosť za obsah zásielky a znehodnotenie zásielky Preprava zásielky trvá zväčša 1 až 3 dní od dňa naloženia a môže sa náležite predĺžiť v prípade neočakávaných udalostí, ako sú živelné pohromy, meškanie trajektu, extrémne zlé počasie, porucha na aute, štrajk, atď… Odosielateľ je povinný uviesť obsah zásielky do prepravného listu a uviesť odhadovanú hodnotu obsahu zásielky. Prepravca v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah zásielky, ktorý nebol uvedený na prepravnom liste. Za takýto obsah zásielky zodpovedá odosielateľ. Obsah zásielky, ktorý nebude vyznačený na prepravnom liste, nie je možné v prípade poistnej udalosti reklamovať. V prípade, že prepravca zistí, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu deklarovanému na prepravnom liste, má prepravca právo kedykoľvek odstúpiť od prepravy tejto zásielky. Prepravca má právo odstúpiť aj od prepravy zásielky, pokiaľ táto obsahuje predmety alebo tovar, ktorý je vylúčený z prepravy podľa týchto prepravných podmienok.
Z prepravy sú vylúčené zásielky ktoré obsahujú živé zvieratá, nebezpečné, horľavé, samozápalné a výbušné látky, náplne do strelných zbraní, zbrane, chemikálie, rádioaktívny materiál, jedovaté, infekčné a iné látky, ktoré by mohli počas prepravy ohroziť život alebo zdravie účastníkov cestnej premávky alebo ostatné zásielky. Zásielka nesmie obsahovať žiadne CIGARETY a ALKOHOL. Vylúčené z prepravy sú drahokamy, umelecké predmety, hotovosť, akékoľvek osobné a cestovné doklady, predmety, o ktorých hodnote je možné vyjednávať. Zásielka nesmie obsahovať suroviny, ktoré obsahujú výrobky s krátkou trvanlivosťou a potraviny vyžadujúce špeciálne prepravné podmienky.
Pokiaľ prepravca zistí, že zásielka obsahuje predmety vylúčené z prepravy, má právo tieto predmety zadržať, znehodnotiť alebo aj zničiť. Zákazník nemá právo na ich navrátenie ani na žiadnu náhradu škody takýchto predmetov a to žiadnou formou. Zároveň môže byť stanovená paušálna pokuta až do výšky 1000Eur na zásielku splatná ihneď.
V prípade zadržania zásielky policajnými zložkami, colným úradom a inými inštitúciami štátnej správy, odosielateľ znáša všetky náklady, ktoré prepravcovi vznikli. Tieto zahŕňajú náklady na právne služby, náklady na prestoje, kompenzácie zákazníkom, ktorí utrpeli škodu alebo stratu z dôvodu prestojov a iné náklady, ktoré boli bezprostredne spôsobené nedodržaním obchodných a prepravných podmienok zo strany zákazníka tým, že zásielka obsahuje predmety vylúčené z prepravy. Zákazník je o výške týchto nákladov informovaný a je povinný tieto náklady zaplatiť neodkladne podľa pokynov prepravcu.

Prepravca má právo zásielku znehodnotiť, pokiaľ nie je možné ju doručiť príjemcovi, nie je možné ju vrátiť odosielateľovi ani objednávateľovi a nie je možné ju predať.
Prepravca má právo zásielku zničiť i pokiaľ bol jej obsah celkom znehodnotený a pokiaľ by obsah zásielky ohrozoval zdravie ľudí, alebo kvôli zabráneniu vzniku škody na majetku.
Prepravca ma právo zásielku znehodnotiť alebo zničiť, pokiaľ zásielka obsahuje položky alebo predmety vylúčené z prepravy. 
Objednávateľ, odosielateľ ani príjemca sa v prípade znehodnotenia alebo zničenia zásielky prepravcom na základe týchto obchodných a prepravných podmienok nemôže domáhať náhrady za znehodnotenú alebo zničenú zásielku.
Prepravca má zástavné právo k všetkým zásielkam, u ktorých od objednávateľa alebo ním poverenej osoby neobdržal úhradu za svoje služby a to až do doby kým pride k naplneniu všetkým záväzkov objednávateľa voči prepravcovi.


5. Prepravné a úhrada prepravného Výška prepravného sa určuje podľa hmotnosti zásielky na základe platného cenníka v okamihu prijatia objednávky alebo dohodou prepravcu a odosielateľa. Pokial sa jedná o zásielku atypickú, objemnú alebo ľahkú, môže sa cena určovať aj podľa objemu. Výpočet ceny určuje prepravca.
Odosielateľ je povinný sa s cenníkom oboznámiť.
Prepravné uhrádza odosielateľ v okamihu preberania zásielky prepravcom, na základe prepravného listu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli vopred na inom spôsobe úhrady. 
Prepravný list musí obsahovať presnú hmotnosť zásielky zistenú prepravcom. Prepravné je možné hradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 


Ak sa prepravné uhrádza v hotovosti, tak výlučne v mene platnej na území krajiny, kde sa nachádza miesto prevzatia alebo vykládky zásielky, to znamená v Anglicku to je Britská libra (GBP), v ČR to je Česká koruna (Kč) a na Slovensku to je Euro (EUR). 
Prepočet mien a kurzy pri platení v hotovosti určuje prepravca a to na základe kurzu ECB (Európska centrálna banka) z predchádzajúceho dňa a celková suma môže byť navýšená o poplatok (1-5%) na pokrytie kurzových strát a rozdielov (poplatok určuje prepravca).
Pri úhrade prepravného platobnou kartou a systémom PayPal môže prepravca požadovať navýšenie prepravného o poplatok, ktorý si účtuje poskytovateľ platobného systému. 
V prípade, že z technických dôvodov nie je možné vykonať platbu platobnou kartou, alebo systémom PayPal, je objednávateľ povinný zvoliť alternatívny spôsob úhrady prepravného.
Od podnikateľa je možné po vzájomnej dohode prijať aj bezhotovostnú platbu na základe dopravcom vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 7 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

Pri všetkých spôsoboch platby musí byť prepravné uhradené ešte pred doručením zásielky. V prípade, že prepravné nie je uhradené pred plánovaným doručením zásielky, zásielka nebude doručená kým nepríde k úhrade prepravného v plnej výške a prepravca bude požadovať príjemcu uhradiť aj náklady spojené s opätovným doručením zásielky, prípadne náklady na prestoje.

Pokiaľ príjemca, alebo objednávateľ zásielky po doručení zásielky na miesto vykládky požaduje doručenie zásielky na inú adresu ako uvedenú v objednávke, je príjemca, alebo objednávateľ povinný uhradiť náklady s tým spojené. Doručiť zásielku na iné miesto vykládky ako uvedené v objednávke je možné len so súhlasom prepravcu.

Prepravné za zásielku, ktorú nebolo možné doručiť príjemcovi a ktorá sa vráti späť odosielateľovi je povinný uhradit objednávateľ prepravy. Zásielka nebude vrátená odosielateľovi, pokiaľ nepríde k úhrade jednak prepravného za doručenie zásielky od odosielateľa k príjemcovi, jednak prepravného za vrátenie zásielky odosielateľovi.


6. Reklamačný poriadok a kompenzácie Odosielateľ má právo reklamovať prípadnú stratu, poškodenie alebo meškanie zásielky, a to písomnou formou na registrovanú adresu prepravcu, najneskôr však do 7 dní od termínu doručenia zásielky. Prepravca sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje neodkladne vyriešiť vzniknutú situáciu v prospech poškodenej strany.
K reklamácii je potrebné priložiť doklady o rozsahu a finančnej výške škody.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné poškodenie, alebo doručenie neúplnej zásielky bolo riadne zaznačené do prepravného listu, prípadne aby bol spísaný škodový protokol priamo pri doručení zásielky príjemcovi na miesto vykládky. Po odchode prepravcu z miesta vykládky a pokiaľ nepríde v jeho prítomnosti k zaznamenaniu poškodenej, prípadne neúplnej zásielky do prepravného listu, prípadne nebude spísaný škodový protokol, bude reklamácia zamietnutá z dôvodu nepreukázania škody.
Pokiaľ bude pri doručení zásielky na miesto nakládky zistené poškodenie zásielky, objednávateľ je povinný zabezpečiť zachovanie obalu zásielky a umožniť obhliadku poškodenej zásielky pracovníkom prepravcu.
Prepravca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamácie na korešpondenčnú, alebo emailovú adresu prepravcu. Vybavením reklamácie sa rozumie vydanie rozhodnutia o reklamácii a jeho odoslaním na poštovú alebo emailovú adresu objednávateľa.
V prípade, že objednávateľ nepredloží spolu s reklamáciou doklady o vzniku, rozsahu a finančnej výške škody, bude prepravcom vyzvaný na doplnenie týchto dokladov v lehote 10 dní. Doba, počas ktorej prepravca čaká na doplnenie týchto dokladov objednávateľom sa nezapočítáva do lehoty na vybavenie reklamácie prepravcom. Pokiaľ objednávateľ nepredloží v lehote do 10 dní požadované doklady, má prepravca právo zamietnuť reklamáciu z dôvodu nepreukázania škody.
Pokiaľ si pri poškodení alebo strate zásielky uplatní objednávateľ nárok na náhradu škody vo výške ceny zásielky a prepravca celú sumu uhradí, prechádza vlastnícke právo k zásielke z objednávateľa na prepravcu.
V prípade, že by sa reklamácia mala týkať zásielky obsahujúcej položky vylúčené z prepravy podľa týchto obchodných a prepravných podmienok, bude takáto reklamácia prepravcom automaticky zamietnutá ako neopodstatnená.
V prípade zásielok obsahujúcich osobné veci, alebo množstvo rôznych prevažne používaných položiek, alebo kde je hodnota takýchto položiek ťažko vyčísliteľná je maximálna výška poistného plnenia limitovaná na 4GBP na kilogram v prípade straty alebo krádeže. V prípade poškodenia takejto zásielky bude kompenzácia vyčíslená podľa stupňa a miery poškodenia, maximálne však do výšky 3GBP za kilogram.
ODOSIELATEĽ JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRÁVNY SPÔSOB ZABALENIA ZÁSIELKY! Kompenzácia nebude vyplatená ak bolo poškodenie zavinené neadekvátnym spôsobom zabalenia. Jednotlivé položky zásielky v hodnote nad 100 Eur je potrebné deklarovať pri preberaní zásielky a túto informáciu zapísať na nákladný (prepravný) list. Za túto skutočnosť zodpovedá odosielateľ. Položky v zásielke s hodnotou vyššou ako 100 eur je nutné deklarovať jednotlivo s popisom položky a jej hodnotou v eurách alebo GBP. Pracovník prepravy má právo preveriť, či zásielka obsahuje deklarované položky. Pokiaľ zákazník neumožní prekontrolovať tieto položky a teda pracovník prepravy nemá možnosť preveriť, že sa v zásielke skutočne nachádzajú, nie je ich teda možné deklarovať a preto sa k ním pristupuje ako k zásielkám bez deklarácie hodnoty. V prípade zásielok, ktorých cena za prepravu nebola určená na základe hmotnosti, určuje výšku odškodnenia prepravca.


7. Záverečné ustanovenia Vzťahy medzi dopravcom a odosielateľom sa spravujú slovenským právom. Tieto obchodné podmienky sa považujú za prijaté odosielateľom v momente, keď dopravca potvrdí prijatie objednávky odosielateľa a to buď ústne, písomne, emailom alebo telefonicky. Ak preprava podlieha ustanoveniam Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podpísanej v Ženeve 19. mája 1956, majú ustanovenia tohoto Dohovoru prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Dohovoru.
Tieto Prepravné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu, do ktorého dobrovoľne vstupujú odosielateľ a prepravca. Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 27.6.2015 a platia až do odvolania. Prepravca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Prepravné podmienky.